Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 17-10-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη  9/10/2014

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 5484

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 20η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  17-10-2014 ημέρα Παρασκευή ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2012                                                                                          Ο Πρόεδρος

      

   Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Κορδώνια Ευγενία

10.Ταμπάκης Νικόλαος

11.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

12.Κουτράκη Μαρία                    

13.Γλήνιας Στυλιανός

14.Ατζανός Παναγιώτης

15. Φράγκου Μισέντου Άννα

16. Φωτεινού Φώτιος

17. Ορκωτό Λογιστή κ. Λαζαρίδη Νικόλαο

18. Εξωτερικό Συνεργάτη Λογιστή κ. Ζησόπουλο Κωνσταντίνο

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

2. Ράδιο Σαμοθράκη (www.radio@radiosamothraki.gr)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για συνεδρίαση 16-10-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη  10/10/2014

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 5501

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής  για συνεδρίαση»

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα  διεξαχθεί στη Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012

  Ο Πρόεδρος

      

   Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Στεργίου Εμμανουήλ

4. Κορδώνια Ευγενία

5.Κουτράκη Μαρία                     

6. Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)