Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου, λόγω παγετού

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου, λόγω παγετού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                            ΑΔΑ: 6ΝΒΠΩ1Λ-9ΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                                                   

Σαμοθράκη 7/01/2015

                                                                                    Αρίθμ. Πρωτ.: 72

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 6

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου, λόγω παγετού

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010

2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998

4. Την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας για την 8/1/2015 για την Σαμοθράκη που προβλέπει θερμοκρασίες από -4 έως -9, την ολισθηρότητα του οδικού δικτύου λόγω ύπαρξης πάγου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων την 8/1/2015 στα κατωτέρα σχολεία, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τυχόν ατυχήματα.

$11.       Λύκειο Σαμοθράκης

$12.       Γυμνάσιο Σαμοθράκης

$13.       Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας

$14.       Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος

$15.       Νηπιαγωγείο Χώρας

$16.       Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας

$17.       Νηπιαγωγείο Λακκώματος

$18.       ΚΔΑΠ Λακκώματος

$19.       ΚΔΑΠ Χώρας

$110.    Παιδικό Σταθμός

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6./2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο