Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 23-12-2020
Αρίθμ. Πρωτ.: 7579

                 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της 
                              Οικονομικής Επιτροπής
                              (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Καλείστε να συμμετάσχετε στην 34η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 15.30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και την αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘEMA: 1ο «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου ‘’Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης’’ και κατακύρωση του διαγωνισμού»

ΘΕΜΑ: 2ο Περί έγκρισης 2ης παράτασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Θέμα : 3o «Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης έργου Κατασκευής καταθλιπτικού αγωγού των γεωτρήσεων Καμαρώτισσας έως την δεξαμενή Παρακ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016»

ΘΕΜΑ :4ο «Περί 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού»

ΘΕΜΑ :5ο«Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής διοδίων και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 6ο «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής διοδίων και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 7o «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εισητηρίων container και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 8Ο «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (ταχυδρομικών τελών) και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 9Ο «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (οχήματα) και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 10Ο «Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής»

ΘΕΜΑ : 11Ο «Περί απαλλαγής υπόλογου παγίας προκαταβολής»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

             Ο Πρόεδρος

                                  Γαλατούμος Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 1. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 2. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 3. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
  Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Με ένα καινούριο αναρροφητικό σάρωθρο με παρελκόμενα εφοδιάστηκε ο Δήμος Σαμοθράκης που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες καθαριότητας και πολιτικής προστασίας.
Το μηχάνημα διαθέτει σκούπα και αντλία πλύσης ενώ προμηθεύτηκε με παρελκόμενα, μια λεπίδα αποχιονισμού και έναν αλατοδιανομέα. Αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τόσο στην καθαριότητα των οικισμών σε σημεία δύσκολα προσβάσιμα, όπως επίσης να καλύψει τις ανάγκες αποχιονισμού.

Το αυτοκίνητο προμηθεύτηκε ο Δήμος κατόπιν διαγωνισμού, από επιχορήγηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με αρ. πρ. 83448/22-11-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 150.000,00€

Πρακτικά συνεδρίασης Επιτροπής Υγείας – Δεκέμβριος 2020

Την Δευτέρα  21/12/2020 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Επιτροπή Υγείας προκειμένου να εγκριθεί ο απολογισμός και να συζητηθούν τρέχοντα θέματα . Έτσι:

 • Εγκρίθηκε ο απολογισμός των πεπραγμένων το 2020 και συμφωνήθηκε να αναρτηθεί την Τρίτη 29 ή την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου
 • Ενημερωθήκαμε για την πορεία των εργασιών σχετικά με την μετατροπή της οικίας Τερζή σε προσωρινό ΚΥ και συμπληρωματικό  του ήδη υπάρχοντος στην Καμαριώτισσα και συζητήσαμε τυχόν ενστάσεις και προτάσεις που μπορεί να κάνει ο Δήμος. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι αρμοδιότητα της 4ης ΥΠΕ και του ΚΥ, ωστόσο ο Δήμος σε κάθε περίπτωση θα είναι αρωγός σε ότι του ζητηθεί.
 • Μετα την Τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΜΘ» 2014-2020 – αμθ83, που μας εστάλη από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, αποφασίσαμε να αιτηθούμε προς ένταξη τον ξενοδοχειακό και ιατροτεχνικό εξοπλισμό του Ιατρείου των Ιαματικών λουτρών των Θέρμων, ώστε να αναβαθμιστεί  η ποιότητα των εκεί παρεχόμενων υπηρεσιών και την απόκτηση ενός αυτοκινουμένου ειδικά διαμορφωμένου ιατρείου ώστε να είναι δυνατή σε συνεργασία με το ΚΥ ή με άλλο φορέα (πχ στρατό) η εξυπηρέτηση σε εβδομαδιαία βάση των οικισμών του νησιού μας.  
 • Συζητήσαμε για την ένταξη του ΠΙ Καμαριώτισσας σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ώστε να γίνει δυνατή  η αλλαγή των κουφωμάτων, η κατασκευή εξωτερικού στεγάστρου στην είσοδο και βελτίωσή του σαν οίκημα γενικώς .
 • Ζητήθηκε να υπάρχει στον προϋπολογισμό κωδικός με μικρό ποσό για θέματα υγείας με το σκεπτικό ότι έχουμε προγραμματίσει δράσεις που θέλουν κάποια συμμετοχή και από πλευράς Δήμου
 • Εν αναμονή της δωρεάς που έχει προταθεί και της προετοιμασίας για τα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ που θα γίνουν το καλοκαίρι, ζητήθηκε η προμήθεια και ενός εκπαιδευτικού απινιδωτη  προκειμένου μαζί με τον άλλο εξοπλισμό το πρόγραμμα να είναι πλήρες. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα αφού μάθουμε κόστος και εξετάσουμε την δυνατότητα να καλυφθεί αυτό με δωρεά.
 • Συζητήσαμε την ένταξή μας στο δίκτυο υγιών πόλεων για να διευκολυνθούμε έτσι στις δράσεις υγείας και υγιούς γήρανσης
 • Κάναμε μια πρώτη εισαγωγή για την ψηφιακή υγεία, θέμα στο οποίο επίσης θα επανέλθουμε όταν ολοκληρωθεί η πρόταση της υγειούς γήρανσης  

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος  Κος Νίκος Γαλατούμος  , η Πρόεδρος της Επιτροπής Κα Βασιλειάδου και τα μέλη Χρύσα Δεληγιάννη και Δάφνη Χαλκιά. Η Κα Γερονικολάκη  παρευρέθηκε μόνο με ήχο και όχι και με εικόνα λόγω τεχνικού κολλήματος