Eπιδοτήσεις τριών αστέρων για ξενοδοχεία

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Eπιδοτήσεις τριών αστέρων για ξενοδοχεία

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι θέλουν να μετατρέψουν παραδοσιακά κτίσματα σε ξενοδοχειακές μονάδες. Αν είστε μέχρι 40 χρονών, ο επενδυτικός νόμος σάς στηρίζει για να ανοίξετε το δικό σας ξενοδοχείο ή για να ανακαινίσετε το υπάρχον με την προϋπόθεση ότι θα είναι 3 αστέρων. Το πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ θα αρχίσει να «τρέχει» μέσα στον Μάιο.

 

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση φτάνει και στο 100% για τα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση αφορά την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων. Ενισχύσεις μπορούν να λάβουν επίσης οι νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να μετατρέψουν παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίσματα σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, ή να εκσυγχρονίσουν ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα των Νέων» του επενδυτικού νόμου δίνει απευθείας επιχορηγήσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ για τις δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Διευκρινίζουμε ότι το μέγιστο ποσό των 500.000 ευρώ δίνεται κατά τα πρώτα πέντε χρόνια μετά την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της διατιθέμενης ενίσχυσης. Δηλαδή μπορεί η ενίσχυση να είναι ύψους μέχρι 100.000 ευρώ το έτος.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απαιτείται να έχουν νομική μορφή ή ατομικής επιχείρησης, ή εμπορικής εταιρείας, ή συνεταιρισμού.

Επίσης τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους. Προϋπόθεση αποτελεί επίσης να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και έπειτα ή να μην έχουν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους. Ακόμα δεν θα πρέπει να έχουν ως μετόχους με ποσοστό άνω του 20% ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Σημειώνουμε ότι ως μικρές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ενώ πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.

Στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Eπιδοτήσεις τριών αστέρων για ξενοδοχεία

ΑΜΟΙΒΕΣ – ΤΟΚΟΙ – ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ
Οι δαπάνες που ενισχύονται

Ενισχύονται οι δαπάνες για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισμού. Δεν χρηματοδοτούνται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης. Ετσι οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα:

 • Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 30.000 ευρώ.
 • Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων), όπως δημοτικά τέλη κ.λπ.
 • Μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπαγωγής και ειδικό ερωτηματολόγιο.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr).

3. Οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr).

4. Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους. Συγκεκριμένα υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.

5. Δήλωση για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής ή μικρής:

 • Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008.
 • Στοιχεία του φορέα και των μετόχων-εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων.

Επίσης, υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αποδεικτικό ΔΟΥ περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου).
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου των ιδίων κεφαλαίων ή της βαθμολογούμενης ιδίας συμμετοχής στο κόστος της επένδυσης.
 • Εγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Και ακόμα τα εξής στοιχεία φερεγγυότητας:

 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου.
 • Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).
 • Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
Στα 100.000 ευρώ ορίζεται το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Συγκεκριμένα όπως προβλέπεται από τον επενδυτικό νόμο:

– Για μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο κόστος είναι 150.000 ευρώ.

– Για πολύ μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο κόστος είναι 100.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και θα τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού.

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα έτος, εφόσον με την προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου με βάση το κόστος αυτού.

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες δεν καλύπτονται με μία από τις προτεινόμενες ενισχύσεις του ειδικού καθεστώτος της επιχειρηματικότητας των νέων, μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν με:

 • Με ίδια κεφάλαια
 • Με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον Επενδυτικό Νόμο, είτε σε άλλο πρόγραμμα, π.χ. πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
 • Με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
 • Με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και έπειτα εντύπως στα παρακάτω γραφεία, απ’ όπου επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφορίες:

Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του υπουργείου για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια (Κοραή 4, Αθήνα, τηλ. 210-3258800-4), πλην των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του υπουργείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, τηλ. 2310-379103 και 2310-379240), για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Κεν. Μακεδονίας και Δυτ. Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να κατευθυνθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.startupgreece.gov.gr/el/funding-programs

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm

www.mindev.gov.gr

8 Mαίου 2012 -πηγη:  ethnos.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο